ตัดแต้มใบขับขี่ คืออะไร? เริ่มใช้เมื่อไหร่? ใครจะโดนตัดคะแนนใบขับขี่บ้าง?

หลังจากที่มีข่าวว่า ทางกรมการขนส่งทางบก จะนำระบบตัดแต้มมาพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ ทำให้หลายคนที่ทราบข่าวรู้สึกตกใจและกังวลเป็นอย่างมาก วันนี้เราจะขอนำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการตัดแต้มใบขับขี่นี้มีผลกับใครบ้าง? และมีเกณฑ์การตัดคะแนนอย่างไรบ้าง?

ตัดแต้มใบขับขี่

ตัดแต้มใบขับขี่ คืออะไร?

การตัดแต้มใบขับขี่ เป็นการนำระบบตัดแต้มมาพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ สาระสำคัญนั้นก็เพื่อเป็นการปรับปรุงกระบวนการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต โดยนำระบบการบันทึกคะแนน การตัดคะแนนมาใช้เป็นเกณฑ์ในการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ และให้ผู้กระทำผิดที่ถูกตัดคะแนนต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบ


ตัดแต้มใบขับขี่ เริ่มใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่?

โดยระบบการตัดแต้มใบขับขี่นี้ อ้างอิงจากการออกระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2564 และระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2564 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป


ผู้มีใบขับขี่กลุ่มใดบ้างที่ได้รับผลกระทบจากการตัดแต้มใบขับขี่?

การตัดแต้มใบขับขี่ครั้งนี้ (เริ่มต้นตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป) เป็นระบบตัดแต้ม สำหรับผู้ขับรถสาธารณะและรถขนส่งเท่านั้น!!!

โดยกลุ่มผู้ขับรถสาธารณะและรถขนส่งนั้นหมายความรวมถึง

  • ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (รถบรรทุก รถโดยสาร)
  • ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ (แท็กซี่)
  • ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ (ตุ๊กตุ๊ก)
  • ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ (มอเตอร์ไซค์รับจ้าง)

ซึ่ง ณ ตอนนี้ ยังไม่นับรวมถึงผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลและขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล


เกณฑ์การตัดคะแนน

ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถมีคะแนน 100 คะแนน สำหรับใช้ในการบันทึกคะแนนและตัดคะแนน

การตัดคะแนนจะแบ่งตามกลุ่มข้อหาความผิดเป็น 3 กลุ่ม ตามความร้ายแรงของการกระทำความผิด

กลุ่มที่ 1 ตัดคะแนนครั้งละ 10 คะแนน

รถแท็กซี่,มอเตอร์ไซค์รับจ้าง,ตุ๊กตุ๊กรถบรรทุกขนาดใหญ่,รถขนส่งผู้โดยสารขนาดใหญ่
ไม่แสดงบัตรประจำตัวผู้ขับรถ
ใช้รถที่ยังมิได้จดทะเบียน
ใช้รถไม่ตรงตามที่จดทะเบียน
ใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมารับจ้าง
กระทำก่อความรำคาญแก่ผู้โดยสาร
แสดงกิริยาไม่สุภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
ไม่ดูแลให้ผู้โดยสารปลอดภัยขณะโดยสาร
ไม่หยุดรับหรือส่งผู้โดยสาร ณ ที่ให้หยุด
ใช้ความเร็วเกินกำหนด แต่ไม่เกิน 100 กม. ต่อชม.

กลุ่มที่ 2 ตัดคะแนนครั้งละ 20 คะแนน

รถแท็กซี่,มอเตอร์ไซค์รับจ้าง,ตุ๊กตุ๊กรถบรรทุกขนาดใหญ่,รถขนส่งผู้โดยสารขนาดใหญ่
ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร
ปฏิเสธผู้โดยสาร
ไม่ส่งผู้โดยสารตามที่ตกลง ทิ้งผู้โดยสาร
แสดงกิริยาไม่สุภาพ
เสพของมึนเมาขณะขับรถ
ใช้รถสิ้นอายุ
ไม่ใช้เครื่อง GPS
ไม่ใช้เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถ
ไม่ใช้อุปกรณ์ล็อกตู้บรรทุกสินค้า
ละทิ้งหน้าที่ผู้ขับรถ
บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง
ใช้ความเร็วเกินตั้งแต่ 101 – 110 กม. ต่อชม.

กลุ่มที่ 3 ตัดคะแนนครั้งละ 30 คะแนน

รถแท็กซี่,มอเตอร์ไซค์รับจ้าง,ตุ๊กตุ๊กรถบรรทุกขนาดใหญ่,รถขนส่งผู้โดยสารขนาดใหญ่
กระทำการลามก
ขับรถประมาท หวาดเสียวเป็นอันตราย
แก้ไขดัดแปลงมาตรค่าโดยสาร
เมาสุราหรือของมึนเมา ขณะขับรถ
ขับรถระหว่างที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ พักใช้/ ถูกยึด
เก็บค่าโดยสารเกินกฎหมายกำหนด

กระทำการลามก
ใช้อุปกรณ์ตัดสัญญาณ GPS
ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถ
บรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง ระเบิด หรือวัตถุอันตรายโดยฝ่าฝืนข้อห้าม
ให้ผู้โดยสารถลงก่อนถึงจุดหมายปลายทาง
ขับรถประมาทหวาดเสียวเกิดอันตราย
ใช้ความเร็วเกิน 110 กม.ต่อชม.

เงื่อนไขเพิ่มเติม กรณีการตัดคะแนน

กรณีถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนน จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา 90 วัน

หากถูกพักใช้ใบอนุญาตเกินกว่า 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 ปี (นับจากวันที่ถูกตัดคะแนนครั้งแรก) จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา 180 วัน

กรณีกระทำความผิดร้ายแรง (การกระทำส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือภาพพจน์ของประเทศ ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น เป็นภัยสังคมหรือก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก จะถูกพักใช้ใบอนุญาตและถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนนในครั้งเดียว


เกณฑ์การคืนคะแนน

  • หลักสูตรอบรม 2 ชั่วโมง เมื่อผ่านการทดสอบ จะได้รับคืน 50 คะแนน
  • หลักสูตรอบรม 4 ชั่วโมง เมื่อผ่านการทดสอบ จะได้รับคืน 100 คะแนน

เงื่อนไขเพิ่มเติม

  • คะแนนคืนรวมกับคะแนนคงเหลือต้องไม่เกิน 100 คะแนน
  • สามารถขอเข้ารับการอบรมได้ปีละ 1 คั้ง
  • กรณีไม่ผ่านการทดสอบ สามารถทดสอบใหม่ได้อีก 3 ครั้งภายใน 7 วัน
  • หากไม่ถูกตัดคะแนนอีก ภายในระยะเวลา 3 ปี จะได้รับคะแนนคืนกลับมาเป็น 100 คะแนน

Leave a Comment